Adatkezelési feltételek

SuperKupon
Promóció
Adatkezelési Tájékoztatója 

Hatályos: 2018. május 25. napjától visszavonásig

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: “Tájékoztató“) célja, hogy tájékoztatást adjon a SuperKupon promóció (a továbbiakban: Promóció”) során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről és szabályokról.

1. Az adatkezelés alapelve

A Promóció keretében végzett személyes adatkezelés alapelve, hogy minden érintett számára biztosítva legyen a személyes adatok védelme, mindvégig azok kezelése és feldolgozása során, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

2. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó személye

A Promóció szervezője és adatkezelője (a továbbiakban: “Adatkezelő“):
SuperShop Kft.
székhely: 1095 Budapest, Mester utca 30-32. IV-V. emelet
telefon: 06 1 481 6000
cégjegyzékszám: 01-09-674945
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
e-mail: ugyfelszolgalat@supershop.hu
honlap: www.superkupon.hu

A Promócióhoz kapcsolódó technikai feladatokat az adatkezelővel kötött szerződése alapján a Spice Communication Kft. mint adatfeldolgozó (székhely: 1022 Budapest, Detrekő utca 12.; cégjegyzékszám: 01 09 729714; adószám: 13329376-2-41; a továbbiakban: Adatfeldolgozó”) látja el.

3. Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége a www.supershop.hu/adatvedelmitisztviselo honlapon található meg, 2018. május 25. napjától.

4. Az adatkezeléssel érintettek és a kezelt személyes adatok köre

Az adatkezeléssel a Promócióra regisztráló felhasználók (a továbbiakban: “Felhasználók”) érintettek.

A kezelt személyes adatok körébe az alábbi adatok tartoznak:

a)      Regisztrációs adatok:

A Felhasználó a Promócióra történő regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:

  • e-mail cím,
  • név,
  • születési dátum,
  • a felhasználó SuperShop kártyáján található 16 karakterből álló kód (a továbbiakban: “Kártyaszám“)

A Felhasználónak a regisztráció során lehetősége van megadnia a telefonszámát is, ennek az adatnak a megadása azonban nem kötelező.

Amennyiben a Felhasználó a Promócióba a Kártyaszáma és a Facebook profilja megadásával regisztrál, úgy az Adatkezelő ez esetben is a fentiek szerinti adatokat kezeli.

(a továbbiakban együttesen: “Regisztrációs adatok”)

b)     SuperKupon adatok:

Az Adatkezelő kezeli továbbá a jelen Promóció keretében a Felhasználó által letöltött SuperKuponok adatait (a továbbiakban: “SuperKupon adatok”) is, az alábbi tartalommal:

  • Kupon megnevezése,
  • Beváltott pont mennyisége.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Felhasználók által a Promóció keretében kezdeményezett SuperShop pontbeváltásokra a SuperShop Törzsvásárlói Program (a továbbiakban: “SuperShop Program”) Általános Részvételi Feltételek Kártyabirtokosok részére (a továbbiakban: “ÁRF-KB”) rendelkezései irányadók, így a SuperShop pontbeváltások kapcsán keletkező ponttranzakciós adatok kezelésére nézve nem a jelen Tájékoztató, hanem a SuperShop Törzsvásárlói Programban történő személyes adatkezelésről szóló Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: “SuperShop Adatkezelési Tájékoztató”) nyújt információt a Felhasználók részére. A SuperShop Adatkezelési Tájékoztató a www.supershop.hu honlapról tölthető le.

5. Az adatkezelés jogalapja és célja

a)      A Promóció lebonyolítása céljából történő adatkezelés:

A Promócióban való részvétel önkéntes, annak feltétele a Promócióba történő sikeres regisztráció, melyre a Promóció honlapján (www.superkupon.hu) van lehetőség a Promóció Hivatalos Részvételi Szabályzatában foglaltak szerint. A sikeres regisztráció előfeltétele, hogy a Felhasználó a regisztráció folyamatában, a megfelelő mező kipipálásával (i) elfogadja a Promóció Hivatalos Részvételi Szabályzatában rögzített valamennyi feltételt és (ii) hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezeléssel érintett személyes adatait (Regisztrációs adatok és SuperKupon adatok) az Adatkezelő kezelje.

Sikertelen regisztráció esetén az Adatkezelő a megadott adatokat nem rögzíti és nem kezeli.

A Regisztrációs adatok és a SuperKupon adatok kezelése a Promóció lebonyolítása, a Felhasználó által letöltött SuperKuponok biztosítása céljából – így különösen a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó által kezdeményezett SuperKupon letöltés biztosítása – és a Promócióval kapcsolatos kapcsolattartás érdekében szükséges.

Mivel csak az vehet részt a Promócióban, aki rendelkezik érvényes SuperShop kártyával, így a Promóció lebonyolítása és a Felhasználó által letöltött SuperKuponok biztosítása céljából az Adatkezelőnek ellenőriznie kell a Felhasználó által a regisztráció során megadásra kerülő személyes adatait a Felhasználó által megadott Kártyaszám vonatkozásában, melynek során az Adatkezelő az általa a SuperShop Törzsvásárlói Program keretében már kezelt személyes adatokkal összeveti a Promóció keretében megadott adatokat.

Az Adatkezelő rögzíti, hogy a www.superkupon.hu weboldalon történő regisztrációt majd meg kívánja szüntetni úgy, hogy a Promóció a www.supershop.hu weboldal részeként működjön tovább. A Program lebonyolítása és a Felhasználó által letöltött SuperKuponok biztosítása céljából az Adatkezelő azon Felhasználó regisztrációs adatait és a SuperKupon adatait, aki ehhez hozzájárulását adta, a SuperShop Program adatbázisával össze fogja kapcsolni, és a Regisztrációs Adatokat és SuperKupon Adatokat a SuperShop Program adatbázisának részeként, de külön adatbázisban a jelen tájékoztatóban meghatározott célokból fogja kezelni.

b)     Közvetlen (direkt-marketing) ajánlatok küldése céljából történő adatkezelés (kifejezett hozzájárulás esetén):

A regisztráció során a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy hozzájárulását adja a Regisztrációs adatai közvetlen (direkt-marketing) ajánlatok küldése céljából történő kezeléséhez is. A hozzájárulás megadása a Promócióban való részvételnek nem előfeltétele.

Ha a Felhasználó a regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával a közvetlen (direkt-marketing) ajánlatok küldése céljából történő adatkezeléshez a hozzájárulását megadja, úgy a hozzájárulása az alábbiakra terjed ki:

-          az Adatkezelő a Felhasználó e-mail címére küldött elektronikus üzenettel értesítheti a Felhasználót újabb promóciók indulásáról, továbbá ehhez adatfeldolgozókat vehet igénybe;

-          az Adatkezelő közvetlen üzleti (direkt-marketing) ajánlattal keresheti meg a Felhasználót a megadott elérhetőségein – ideértve az e-mail útján történő hírlevél küldést is – továbbá ehhez adatfeldolgozókat vehet igénybe;

-          az Adatkezelő jogosult a SuperShop Program mindenkori – a SuperShop Adatkezelési Tájékoztatóból, továbbá a www.supershop.hu honlap főoldaláról, valamint az Adatkezelő SuperShop Programhoz kapcsolódó telefonos ügyfélszolgálatán (06 1 481 6000) keresztül megismerhető – partnerei (a továbbiakban: Partnerek”) részére a Regisztrációs adatokat továbbítani abból a célból, hogy a Partnerek közvetlen üzleti (direkt-marketing) ajánlattal kereshessék meg a Felhasználót a megadott elérhetőségein – ideértve az e-mail útján történő hírlevél küldést is – továbbá, hogy ehhez adatfeldolgozókat vegyenek igénybe.

6. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

a)      A Promóció lebonyolítása céljából történő adatkezelés:

A Promóció lebonyolítása céljából történő adatkezelésnél Felhasználó személyes adatainak címzettje az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó.

b)     Közvetlen (direkt-marketing) ajánlatok küldése céljából történő adatkezelés (kifejezett hozzájárulás esetén):

Ha a Felhasználó a közvetlen (direkt-marketing) ajánlatok küldése céljából történő adatkezeléshez is hozzájárult, úgy a személyes adatok címzettjei:

-          az Adatkezelő és annak adatfeldolgozói (az Adatkezelő adatfeldolgozóinak személye megismerhető a SuperShop Adatkezelési Tájékoztatóból, továbbá a www.supershop.hu/adatfeldolgozok honlapról, valamint az Adatkezelő SuperShop Programhoz kapcsolódó telefonos ügyfélszolgálatán (06 1 481 6000) keresztül),

-          a Partnerek és azok adatfeldolgozói.

Az Adatkezelő és a Partnerek nem jogosultak az általuk kezelt személyes adatokat az itt megjelölt címzetteken túl semmilyen más harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni, ide nem értve a jogszabály alapján történő kötelező adattovábbításokat.

7. A személyes adatok tárolásának időtartama

a)      A Promóció lebonyolítása céljából történő adatkezelés:

A Promóció lebonyolítása céljából történő adatkezeléshez való hozzájárulás megléte a Felhasználó Promócióban való részvételének feltétele. Amennyiben a hozzájárulását a Felhasználó a regisztrációt követően visszavonja, úgy az a Promócióban való részvételének megszűnését eredményezi. A Promóció lebonyolítása céljából történő adatkezelésnél a személyes adatok tárolásának időtartama a Promóció időtartama, azzal, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő törölni (töröltetni) köteles a Felhasználó Promócióban való részvételének (ideértve az adatkezelési hozzájárulás Felhasználó általi visszavonását is), illetve a Promóciónak a megszűnése napjától (feltéve, hogy az adatkezelésnek más jogalapja nincs) számított 25 (huszonöt) nap elteltével.

b)     Közvetlen (direkt-marketing) ajánlatok küldése céljából történő adatkezelés (kifejezett hozzájárulás esetén):

A közvetlen (direkt-marketing) ajánlatok küldése céljából történő adatkezeléshez való hozzájárulás megléte nem feltétele a Felhasználó Promócióban való részvételének. Ha a Felhasználó a közvetlen (direkt-marketing) ajánlatok küldése céljából történő adatkezeléshez is hozzájárult, úgy a személyes adatok tárolásának időtartama a SuperShop Program időtartama, azzal, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő törölni (töröltetni) köteles a Felhasználó SuperShop Programban való részvételének, illetve a SuperShop Programnak a megszűnése napjától, továbbá az adatkezelési hozzájárulás Felhasználó általi visszavonásától (feltéve, hogy az adatkezelésnek más jogalapja nincs) számított 25 (huszonöt) nap elteltével.

8. A Felhasználók jogai

Az Adatkezelő a Felhasználók kérelmeire indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül válaszol, és ha a Felhasználó bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt.

A Felhasználók jogaikat az Adatkezelő felé emailben, levélben, telefonon gyakorolhatják.

8.1. A hozzájárulás visszavonása:

A Felhasználók az adatkezelési hozzájárulásaikat bármikor jogosultak visszavonni az Adatkezelő felé tett nyilatkozattal, de a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozatát a Felhasználó a nyilatkozatnak az alábbi címekre történő elküldésével teheti meg (a pontos személyes adatai feltüntetése mellett): SuperShop Kft. 1476 Budapest, Pf. 249. vagy az ugyfelszolgalat@supershop.hu e-mail címen.

8.2. Hozzáférés, helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozása, zárolás, megjelölés:

A Felhasználók kérelmezhetik az Adatkezelőtől a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, a személyes adataik helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, zárolását vagy megjelölését.

A Felhasználók a www.superkupon.hu honlapon történt bejelentkezést követően a személyes oldalukon közvetlenül hozzáférhetnek az Adatkezelő által kezelt személyes adataikhoz (azokat áttekinthetik), és azokat helyesbíthetik vagy törölhetik.

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: (a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; (b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; (c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; (d) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. E bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül (a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatzárolás az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatmegjelölés az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az Adatkezelő bármely felhasználói személyes adat helyesbítése, törlése, zárolása, megjelölése vagy a vonatkozásában történő adatkezelés-korlátozás esetén – azzal egyidejűleg – tájékoztatja azon Partnereket, az Adatfeldolgozót, illetve az esetleges további adatfeldolgozókat, akik részére az Adatkezelő az adott személyes adatot továbbította és akik azt a helyesbítés / törlés / korlátozás / zárolás / megjelölés időpontjában kezelik, illetve feldolgozzák, arról, hogy a Felhasználó adott személyes adata helyesbítésre / törlésre / korlátozásra / zárolásra / megjelölésre került.

8.3. Tiltakozás

A Felhasználók bármikor jogosultak díjmentesen tiltakozni az Adatkezelő felé tett nyilatkozattal a személyes adataik közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen.

8.4. Adathordozhatóság

A Felhasználók jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

A Felhasználók jogosultak arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérjék a személyes adatok közvetlen továbbítását az Adatkezelőtől az általuk írásban megjelölt harmadik személy adatkezelő részére; azzal, hogy ebben az esetben az Adatkezelő a Felhasználók személyazonosságának ellenőrzése érdekében további hitelesítést (pl. emailes megerősítést) tehet kötelezővé.

8.5. Panasz és bírósági jogorvoslat, kártérítés és sérelemdíj

A Felhasználók jogosultak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani, továbbá az Adatkezelővel, illetve a Partnerekkel vagy az általuk igénybe vett adatfeldolgozóval szemben bírósági jogorvoslati eljárást kezdeményezni. A pert a Felhasználó - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Ha az Adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Felhasználó személyiségi jogát megsérti, a Felhasználó az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

8.6. Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználónak a Promócióban kezelt, illetve a megbízott adatfeldolgozó(k) által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a jelen Tájékoztatóban név szerint meg nem jelölt adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Felhasználó részére szóbeli tájékoztatás akkor adható, ha szóban igazolta a személyazonosságát (különösen név, születési dátum adatainak egyeztetése útján).

Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha a Felhasználó azt másként kéri.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensről – amennyiben a jogszabályi rendelkezések értelmében köteles arról a Felhasználókat tájékoztatni – a Felhasználókat emailben és/vagy a www.superkupon.hu oldalon történő értesítéssel tájékoztatja.

9. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazása során biztosítsa a Felhasználók magánszférájának védelmét.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő a kezelt adatokat a kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az Adatkezelő az adatokat jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi, és az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza.

10. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő a részére megadott személyes adatokat nem köteles ellenőrizni. A megadott adatok megfelelőségéért, valóságáért, érvényességéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Felhasználó az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címhez kizárólag ő fér hozzá.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót a Felhasználóknak a www.superkupon.hu oldalon történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan bármikor módosítsa.

Budapest, 2018. május 25.